Sędzia

Pytania i odpowiedzi:

Sędzia jako świadek w sprawie sądowej

Pytanie: Sędzia prowadzący sprawę uznał, że świadkowie fałszywie zeznawali i teraz mają odpowiadać za to w sprawie karnej, gdzie sędzia ten ma być świadkiem. Logiczne, że sędzia będzie utrzymywał swoją wersję i kolega prowadzący posiedzenie poprze go we wszystkich punktach. Nadmienię że świadkowie uważają że to druga strona wprowadziła sąd w błąd. A sprawa jest naprawdę z tych niskiej szkodliwości ponieważ chodzi o użycie wulgarnego słowa (oczywiście nie w sądzie). Czy nie jest to warunkiem przeniesienia tej sprawy do innego sądu, choćby z powodu istnienia koleżeńskich związków pomiędzy sędziami? Nadmienię, że sami sędziowie i to wszyscy wnieśli wnioski o wyłączenie ich, ale sąd okręgowy nie zgodził się na to, uznając schematycznie że nie ma powiązań rodzinnych pomiędzy nimi a świadkami. Czy sędzia może zeznawać jako świadek w sprawie, którą sam prowadził? Czy można mu zadawać pytania?

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami ustawy o sądownictwie powszechnym sędzia jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na swój urząd, poza jawną rozprawą sądową. Ponadto obowiązek zachowania tajemnicy i tak ustaje, gdy sędzia składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo takiemu ważnemu interesowi prywatnemu, który nie jest sprzeczny z celami wymiaru sprawiedliwości. W tych przypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić sędziego Minister Sprawiedliwości. Nie wydaje się jednak, by w opisywanej sprawie zachodziły takowe okoliczności. Sędzia może być zatem świadkiem przed sądem karnym w sprawie o złożenie fałszywych zeznań. Jego przesłuchanie będzie przebiegało tak, jak w przypadku każdego innego świadka, zatem po swobodnej wypowiedzi będzie można zadawać mu pytania. Kwestia wyłączenia sędziów danego sądu w sytuacjach takich, jak opisana, często budzi kontrowersje. Ponieważ – jak wynika z pytania – nie zachodzi tu żadna z bezwzględnych przyczyn wyłączenia sędziego, pozostaje art. 41 § 1 kpk, który stanowi, iż... >>