Sędzia

Stronniczy sędzia

Co zrobić jeśli sędzia rozpatrujący naszą sprawę jest stronniczy? Zawsze może się zdarzyć, iż sędzia, który rozpatruje naszą sprawę, nie jest bezstronny. Jeśli więc dojdziemy do wniosku, że między sędzią a naszym przeciwnikiem procesowym zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że może on wywoływać nasze wątpliwości co do bezstronności sędziego, wówczas możemy wystąpić do sądu, w którym dana sprawa się toczy, z wnioskiem o wyłączenie sędziego np. dowiedzieliśmy się, że sędzia prowadzący naszą sprawę jest bliskim przyjacielem osoby, przeciwko której wnieśliśmy do sądu pozew. Gdzie i w jakim terminie można złożyć wniosek o wyłączenie? Czy istnieją inne podstawy wyłączenia sędziego? Kto orzeka o wyłączeniu sędziego? >>

Lista wierzytelności

Zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności Zatwierdzenia listy wierzytelności dokonuje sędzia-komisarz. Może to uczynić po pierwsze, jeżeli nie wniesiono sprzeciwu od sporządzonej listy wierzytelności. Wówczas sędzia-komisarz po prostu zatwierdza listę wierzytelności po upływie terminu do wniesienia sprzeciwu. Lista wierzytelności sporządzona przez syndyka, nadzorcę sądowego lub zarządcę może być jednak zaskarżona w drodze sprzeciwu. Sprzeciwy rozstrzyga sędzia-komisarz po przeprowadzeniu postępowania. Jeżeli wydane przez niego postanowienie będzie uwzględniło sprzeciw, albo gdy zostanie zaskarżone do sądu i tam sprzeciw zostanie uznany, to lista wierzytelności powinna być zmieniona. Należy zaznaczyć, że postanowienie sądu w odwołaniu od postanowienia sędziego stanie się prawomocne z chwilą jego wydania, ponieważ jest to postanowienie sądu drugiej instancji, od którego kasacja nie przysługuje. >>

Czynności sądu

Czynności sądu i sędziego komisarza Po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości następuje etap postępowania, który nazywa się właściwym postępowaniem upadłościowym. Pojęcie postępowanie upadłościowe może być traktowane szerzej i obejmować swym zakresem także postępowanie, którego skutkiem jest ogłoszenie upadłości. Po ogłoszeniu upadłości na scenie postępowania upadłościowego pojawia się sędzia-komisarz. Właściwe postępowanie upadłościowe toczy się nadal w tym sądzie, który ogłosił upadłość. Jeżeli postępowanie zostało wszczęte w kilku sądach, sprawa należy do sądu, który pierwszy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ponieważ pozostałe sądy tracą swoją właściwość. Postępowania, które się w nich toczą ulegną umorzeniu. Sąd prowadzący postępowanie może jednak przekazać prowadzenie sprawy innemu sądowi, jeżeli okaże się, że jest niewłaściwy do prowadzenia danej sprawy. >>

Sędzia - świadek

Sędzia jako świadek w sprawie sądowej Sędzia prowadzący sprawę uznał, że świadkowie fałszywie zeznawali i teraz mają odpowiadać za to w sprawie karnej, gdzie sędzia ten ma być świadkiem. Logiczne, że sędzia będzie utrzymywał swoją wersję i kolega prowadzący posiedzenie poprze go we wszystkich punktach. Nadmienię że świadkowie uważają że to druga strona wprowadziła sąd w błąd. A sprawa jest naprawdę z tych niskiej szkodliwości ponieważ chodzi o użycie wulgarnego słowa (oczywiście nie w sądzie). Czy nie jest to warunkiem przeniesienia tej sprawy do innego sądu, choćby z powodu istnienia koleżeńskich związków pomiędzy sędziami? Nadmienię, że sami sędziowie i to wszyscy wnieśli wnioski o wyłączenie ich, ale sąd okręgowy nie zgodził się na to, uznając schematycznie że nie ma powiązań rodzinnych pomiędzy nimi a świadkami. Czy sędzia może zeznawać jako świadek w sprawie, którą sam prowadził? Czy można mu zadawać pytania? >>

Otwarcie na nowo przewodu sądowego

Na ostatniej rozprawie sędzia ogłosił, że zamierza zamknąć przewód sądowy i poprosił strony o ostatnie słowo. Strony je wygłosiły po czym sędzia ogłosił zamknięcie przewodu i przełożył ogłoszenie wyroku na datę X. Pouczył przy tym, że stawiennictwo na ogłoszeniu wyroku nie jest obowiązkowe. Zgodnie z tym pouczeniem pozwany nie stawił się w sądzie w dniu ogłoszenia wyroku, bo mieszka daleko od miejsca rozpatrywania sprawy. Natomiast stawił się powód. Okazało się, że sędzia ponownie otworzył przewód, zażądał od obecnego na ogłoszeniu powoda dostarczenia mu dodatkowego dokumentu (umowy spółki). Powód miał ten dokument przy sobie więc przekazał go sądowi. Po czym sędzia ponownie zamknął przewód i ogłosił przełożenie wydania wyroku na następny dzień. W następnym dniu ogłosił wyrok. Czy postępowanie sędziego było słuszne. Czy miał on prawo po zamknięciu przewodu ponownie go otworzyć bez wiedzy pozwanego i przyjmować jakieś dokumenty? Wszak swoim postępowaniem pozbawił stronę pozwaną możliwości oceny dostarczonych dowodów w sprawie i przytoczenia ewentualnych faktów obronnych. >>

Praca sędziego na zwolnieniu lekarskim

Wiem że sędzia przebywa na zwolnieniu lekarskim, mimo to wyznacza sprawy podczas trwania zwolnienia chorobowego i je w tym czasie rozpatruje. Będąc na zwolnieniu wydaje wyroki skazujące. Czy sędziów nie obowiązują przepisy? Czy sędzia taki miał prawo uczestniczenia w sprawach czyli świadczenia normalnej pracy i wydania wyroku? Gdzie o tym donieść? >>